• Welcome to ลงประกาศฟรี โพสฟรี โปรโมทเว็บไซด์ให้ติดอันดับ SEO ด้วย PBN.
 

poker online

ปูนปั้น

เทคนิคการเร่งรัดหนี้สินอย่างมืออาชีพ 

Started by Joe524, June 12, 2024, 10:39:30 PM

Previous topic - Next topic

Joe524

เทคนิคการเร่งรัดหนี้สินอย่างมืออาชีพ (Professional Debt Collection Techniques)
หลักการและเหตุผล              ในปัจจุบันการทำธุรกิจระหว่างบริษัทแห่งหนึ่ง กับบริษัทอีกแห่งหนึ่ง บางครั้งการขายซื้อสินค้าและบริการมักจะไม่ได้ใช้เงินสดจ่ายในวันรับสินค้าเสมอไปเพราะต้องการยอดขายที่สูงกว่าดังนั้นการอำนวยความสะดวกโดยขายแบบให้เครดิตจำนวนวัน เช่น 30 วัน หรือ 60 วัน จึงมีความจำเป็นต้องให้เครดิตอีกทั้งบริษัทคู่ส่วนมากก็ให้เครดิตเช่นกัน เพื่อการแข่งขันทางธุรกิจที่สามารถแข่งขันได้ แต่บริษัทที่ให้เครดิตก็จะต้องรับความเสี่ยงที่จะต้องติดตามทวงถามยอดหนี้จากลูกหนี้การค้าที่มีการผิดนัดชำระค่าสินค้าและบริการด้วยตนเองดังนั้นจึงทำหลักสูตรนี้มาเพื่อ ให้ความรู้และเทคนิคการเร่งรัดหนี้สินสำหรับลูกหนี้การค้า ที่ถูกกฎหมายและสามารถใช้ได้จริง ๆ ทำให้ลูกหนี้ค้นพบทางออกของปัญหาที่ดี ปลดประวัติเครดิตกับบริษัทคู่ค้า และสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ ในขณะเดียวกันเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อ ธุรกิจเร่งรัดหนี้สินให้ดียิ่งขึ้น ส่งผลดีต่อผู้ขายสินค้าสามารถเก็บเงินจากลูกหนี้การค้าได้ทำให้ธุรกิจลดความเสี่ยงทางการเงินได้อีกด้วยวัตถุประสงค์1. ผู้เข้าอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจการเร่งรัดและติดตามลูกหนี้การค้าและทราบสาเหตุการเกิดหนี้การค้าเกิดขึ้นได้อย่างไร2. เข้าอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจวัตถุประสงค์หลักของการให้เครดิตแก่ลูกหนี้การค้า3. ผู้เข้าอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจเครื่องมือที่ช่วยให้เราบริหารลูกหนี้การค้าและติดตามทวงถามหนี้ให้มีประสิทธิภาพ4. ผู้เข้าอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจการจัดทำตารางอายุลูกหนี้ (Aging Schedules of accounts receivable)5. ผู้เข้าอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจการจัดชั้นลูกหนี้ และการกำหนดนโยบายเร่งรัดและติดตามหนี้6. ผู้เข้าอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจตัวอย่างนโยบายการติดตามเร่งรัดลูกหนี้การค้าที่กิจการกำหนดโดยทั่วไป7. ผู้เข้าอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจกรณีลูกหนี้มีการจ่ายเช็คล่วงหน้า8. ผู้เข้าอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจแนวปฏิบัติในการติดตามทวงถามหนี้และกฎหมายทวงหนี้ที่ต้องรู้9. ผู้เข้าอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจกรณีศึกษาสิทธิการเรียกร้องและแนววินิจฉัยกรณีลูกหนี้การค้า10. ผู้เข้าอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจคุณสมบัติและดีเอ็นเอพนักงานเร่งรัดหนี้สินที่ประสบความสำเร็จ11. ผู้เข้าอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจทฤษฎีการเร่งรัดหนี้สินแบบ SANDWICH สำหรับลูกหนี้การค้า12. ผู้เข้าอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจผลของการเป็นหนี้13. ผู้เข้าอบรมจะมีความรู้และความเข้าใจการใช้ทฤษฎีของ มาสโลว์ในการเร่งรัดหนี้สิน14. ผู้เข้าอบรมจะมีความรู้และความเข้าใจการบริหารกิจกรรมเร่งรัดหนี้สิน15. ผู้เข้าอบรมจะมีความรู้และความเข้าใจการสะกดรอยตามลูกหนี้เนื้อหาหลักสูตร1. การเร่งรัดและติดตามลูกหนี้การค้าและทราบสาเหตุการเกิดหนี้การค้าเกิดขึ้นได้อย่างไร2. หลักของการให้เครดิตแก่ลูกหนี้การค้า3. เครื่องมือที่ช่วยให้เราบริหารลูกหนี้การค้าและติดตามทวงถามหนี้ให้มีประสิทธิภาพ4. การจัดทำตารางอายุลูกหนี้ (Aging Schedules of accounts receivable)5. การจัดชั้นลูกหนี้ และการกำหนดนโยบายเร่งรัดและติดตามหนี้6. ตัวอย่างนโยบายการติดตามเร่งรัดลูกหนี้การค้าที่กิจการกำหนดโดยทั่วไป7. กรณีลูกหนี้มีการจ่ายเช็คล่วงหน้า8. แนวปฏิบัติในการติดตามทวงถามหนี้และกฎหมายทวงหนี้ที่ต้องรู้9. กรณีศึกษาสิทธิการเรียกร้องและแนววินิจฉัยกรณีลูกหนี้การค้า10. คุณสมบัติและดีเอ็นเอพนักงานเร่งรัดหนี้สินที่ประสบความสำเร็จ11. ทฤษฎีการเร่งรัดหนี้สินแบบ SANDWICH สำหรับลูกหนี้การค้า12. ผลของการเป็นหนี้13.การใช้ทฤษฎีของ มาสโลว์ในการเร่งรัดหนี้สิน14.การบริหารกิจกรรมเร่งรัดหนี้สิน15. การสะกดรอยตาม16. Role – Play เร่งรัดหนี้สินแบบ SANDWISH
 HIPO TRAINING & CONSULTANCY CO., LTD.บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จํากัด
บริษัทรับออกแบบหลักสูตร ฝึกอบรม สัมมนา ทุกประเภท

โทร : 086 318 3151  
อีเมล์: hipotraining@gmail.com 
Facebook : ฝึกอบรม สัมมนา HIPO Training ไฮโพ เทรนนิ่ง หลักสูตร
Youtube : hipotraining 
info@hipotraining.comine ID : @761mvknp

Chanapot

บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จํากัด
บริษัทรับออกแบบหลักสูตร ฝึกอบรม สัมมนา ทุกประเภท
โทร : 086 318 3151  
Line ID: @761mvknp

Jessicas

บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จํากัด
บริษัทรับออกแบบหลักสูตร ฝึกอบรม สัมมนา ทุกประเภท
โทร : 086 318 3151  
Line ID: @761mvknp

fairya

บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จํากัด
บริษัทรับออกแบบหลักสูตร ฝึกอบรม สัมมนา ทุกประเภท
โทร : 086 318 3151  
Line ID: @761mvknp

Jessicas

บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จํากัด
บริษัทรับออกแบบหลักสูตร ฝึกอบรม สัมมนา ทุกประเภท
โทร : 086 318 3151  
Line ID: @761mvknp